Ledermoduler

TestImg

Her kan du læse mere om de forskellige ledermodulers formål, indhold og opbygning. På alle moduler er der tilknyttet et webmodul, som forbereder lederne på den træning de skal igennem. Det gør, at I på dagene kan bruge tiden på mere aktiv træning, flere øvelse, mere reflektion og langt større involvering. Det skaber langvarige adfærdsændringer. Kombinationen af de forskellige ledermoduler sker på baggrund af dine ønsker og forventninger. Det vigtigste er, at indholdet matcher jeres hverdag og udfordringer.

Leadership vs. Management

Forstå og få styr på din rolle og dine prioriteringer.

Forskellen på at være leder og chef er diskuteret meget, og på dette ledermodul kommer lederne til at diskutere det med hinanden og få dyb forståelse på forskellen mellem Leaderhip og Management. De lærer om styrker og ulemper ved begge roller, så de ved hvilken rolle, de skal indtræde i hvornår.

Lederne lærer at:

• Finde frem til deres egen lederrolle
• Forstå egen prioritering og rolle som leder
• Kende forskel på lederens og managerens roller
• Hvornår lederen skal være leder, og hvornår han/hun skal være chef.

Sådan foregår undervisningen:

Undervisningen foregår som en kombination mellem plenum-diskussioner, gruppearbejde og selvreflektion. Lederne får gennem undervisningen en dybere forståelse for rollerne og kommer til at tage stilling til en række cases.

Balanceret ledelse

Skab balance i dit lederskab, så du kan sætte ind de rigtige steder.

Den ledelsesmæssige opgave bliver ofte snævret ind til at skabe resultater, men den ledelsesmæssige opgave indeholder flere elementer. Opgaven er at sikre, at organisationen arbejder i retning af både visionen og missionen for virksomheden, og sikre at værdierne lever i virksomheden. Derfor skal der være balance i lederskabet.

Lederne lærer at:

• Identificere samt evaluere deres relationer til hele teamet og den enkelte medarbejder
• Styrke relationerne internt og eksternt i forhold til deres organisation
• Forstå effekten af at fastsætte skarpe og klare målsætninger
• Vide præcis hvornår der er behov for fornyelse, og hvornår fokus skal være på stabilitet og kvalitet.

Sådan foregår undervisningen:

Med udgangspunkt i egne teams og cases kommer lederne til at arbejde med at lave teamanalyser, samt strategi for at optimere balancen og dermed løse sin ledelsesmæssige opgave. Undervisningen i balanceret ledelse bygger på stor involvering og refleksion samt både analyse og fremlæggelse.

Selvindsigt

Kommuniker bedre med dig selv og dine omgivelser.

Før man kan lede andre, er man nødt til at kunne lede sig selv. Selvledelse kommer fra selvindsigt. Med udgangspunkt i DiSC typologien får lederne indsigt i sig selv og andre. Det sætter dem i stand til at kommunikere og lede mere målrettet og bevidst.

Lederne lærer at:

• Forstå deres egen adfærd, motivation og handlemotiver
• Identificere overspringshandlinger og andre individuelt forstyrrende elementer
• Aflæse forskellige mønstre hos deres medarbejdere for optimeret kommunikation
• Sætte ord på egne værdier og styrker
• Bedrive autentisk ledelse med udgangspunkt i sig selv

Sådan foregår undervisningen:

I kombination mellem teori og dialog skabes et udviklingsrum på modulet, hvor lederne får muligheden for at være ærlige, åbne og sårbare. Dette rum er med til at sikre at facaden fjernes, så selvindsigten kan blomstre. Modulet handler om lederne selv, og med Performanze instruktøren som facilitator er lederne sikret at undervisningen kommer bag facaden, og at lederne kommer til at arbejde i dybden med sig selv.

Mål og målsætning

Gør de urealistiske resultatmål realistiske med adfærdsmål

Klare målsætninger er udgangspunktet for KPI-styring, adfærdsudvikling og samtidig fundamentet for medarbejdertrivsel. Medarbejdere som kender deres målsætninger, og hvor målsætningerne er så klare, at de ikke kan fortolkes, finder større tryghed og trivsel i deres arbejde – også selvom det er ambitiøse og svære målsætninger.

Lederne lærer at:

• Opsætte klare SMART-målsætningerne i hverdagen
• Bryde mål ned til konkret adfærd hos den enkelte medarbejder
• Kommunikere målsætninger til medarbejderne
• Følge op på mål og evaluere dem effektivt
• Gøre urealistiske resultatmål realistiske gennem adfærdsmål

Sådan foregår undervisningen:

Lederne kommer til at arbejde med målsætninger fra deres egen hverdag, så der er en vekselvirkning mellem teori, opgaveløsning og eksekvering. Det gør, at lederne med det samme kan gå hjem og kommunikere optimerede mål til deres medarbejdere.
Lederne kommer til at arbejde med at omdanne resultatmål til adfærdsmål gennem en række forskellige opgaver. Der er dermed stor involvering og en stor del af aktiv deltagelse på modulet Mål og målsætning.

Motivation

Drivkraften bag alle handlinger

Motivation handler om det, som får os og de mennesker vi omgiver os med til at handle og agere. Ledere skal evne at få medarbejderes motivation frem og skabe rammer, hvor medarbejdere på hver deres måde har muligheden for at præstere bedst. Motiverende rammer og kommunikation er individuelt for den enkelte medarbejder, og netop derfor skal lederne være i stand til at forstå medarbejderes motivation og efterfølgende forstærke og dyrke den.

Lederne lærer at:

• Forstå forskellen på indre og ydre motivation
• Bruge drivkraften bag trods, hen-imod og væk-fra motivation i deres lederskab
• Identificere den enkelte medarbejders motivationsfaktorer
• Skabe de optimale rammer for at styrke og udvikle motivation
• Håndtere demotiverede medarbejdere
• Kommunikere motiverende til deres medarbejdere.

Sådan foregår undervisningen:

Med udgangspunkt i forskellige motivationsteorier, kommer lederne først til at arbejde med deres eget motivationsfundament og anskue deres egen motivation fra forskellige vinkler. Herefter tager lederne udgangspunkt i deres egne medarbejdere og lærer at identificere, hvad der i virkeligheden driver deres medarbejderes handlinger.

Uddelegering og Situationsbestemt ledelse

Struktureret og effektiv medarbejderudvikling.

Uddelegering og situationsbestemt ledelse hænger sammen, for en opgave er ikke uddelegeret færdig, før kompetence er givet med. Situationsbestemt ledelse handler netop om at analysere kompetenceniveau, men også om at afklare motivationsniveaut. De gør lederne i stand til at anvende den ledelsesstil, som passer bedst til den enkelte medarbejder i forhold til den enkelte opgave. Gennem situationsbestemt ledelse lærer lederne at uddelegere både opgaver og ansvar på en måde, som giver medarbejderne kompetencerne og lysten til at løse opgaven og tage ansvaret.

Lederne lærer at:

• Analysere den enkelte medarbejders udviklingstrin
• Anvende den mest relevante ledelsesstil afhængigt af situationen
• Identificere de opgaver, som er mest oplagt at uddelegere
• Træne og udvikle deres medarbejdere struktureret og målrettet
• Sikre succes i teamet og for individer, når opgaver skal og bliver uddelegeret.

Sådan foregår undervisningen:

På modulet kommer lederne til at lave en lederstilsanalyse og på den måde arbejde med deres egen foretrukne lederstil. Herefter lærer de at identificere de 4 forskellige udviklinstrin en medarbejder gennemgår, samt træner i de 4 forskellige lederstile. I løbet af modulet kommer lederne igennem en øvelse, hvor de får overblik over deres daglige opgaver og laver en uddelegeringsplan for, hvor de kan frigøre tid og ressourcer hos dem selv og deres team.

GROW & Coaching

Når der skal skabes ejerskab og dybde i dialogen

Coaching som ledelsesværktøj skaber et fortroligt rum, hvor medarbejderen gennem refleksion selv kommer frem til løsninger. På den måde skabes der ejerskab og, hvis lederen ønsker det, udvikling og motivation. For at målrette coachingen er GROW-modellen et effektivt samtaleværktøj, som sætter rammen og målet for den coachende lederstil.

Lederne lærer at:

• Anvende spørgeteknik i samtaler med andre
• Stille spørgsmål som skaber refleksion
• Gennemføre resultatskabende og adfærdsregulerende coachingsamtaler
• Bruge GROW-modellen i hverdagen

Sådan foregår undervisningen:

Teorien i GROW og coaching skaber fundamentet for modulet, og herefter skal der trænes i anvendelse af teorierne i praksis. Lederne gennemfører en række coachingøvelser og sessions på hinanden, så de lærer at anvende GROW-modellen som fundament.

Planlægning og prioritering

Effektiviser organisationens ressourcer

Ledernes evne til at planlægge og prioritere udfordres hele tiden af skiftende fokusområder, forskellige typer medarbejdere samt udviklingen i markedet. Med udgangspunkt i en række forskellige og letanvendelige planlægningsprincipper bliver lederne i stand til at bruge egne og deres organisations ressourcer på den optimale måde.

Lederne lærer at:

• Planlægge deres egen tid
• Disponere og prioritere deres organisations ressourcer
• Prioritere opgaver og dermed frigive ressourcer
• Identificere hvilke overspringshandlinger som forstyrrer
• Identificere medarbejderes overspringshandlinger, og hvordan de elimineres
• Effektivisere egen og organisationens ressourcer

Sådan foregår undervisningen:

Med udgangspunkt i ledernes egen hverdag kommer de til at arbejde aktivt med planlægning og prioritering. Med udgangspunkt i teorierne bliver lederne opmærksomme på deres egne medarbejderes overspringshandlinger, og på hvordan de kan gøre op med dem. Til sidst på modulet kommer lederne til at arbejde med deres egen personlige effektivitet.

Svær samtale

Når dialogen bliver følsom og ikke pakkes ind.

En del af lederens opgave er at overbringe svære budskaber med respekt for medarbejderen, og samtidig på en måde hvor medarbejderen forstår alvoren. I den svære samtale arbejder lederen stadig med medarbejderudvikling og med fokus på en fælles fremtid. Netop derfor er det vigtigt, at samtalen bliver gennemført på den rigtige måde.

Lederne lærer at:

• Forberede den svære samtale
• Åbne samtalen på den rigtige måde
• Overbringe det svære budskab
• Håndtere medarbejdernes forskellige reaktioner
• Samle medarbejdere op og sætte retning
• Kommunikere assertivt som kernen i samtalerne

Sådan foregår undervisningen:

Med udgangspunkt i teorien omkring svær samtale og overlevering af svære budskaber gennemfører lederne en række svære samtaler med hinanden, som bygger på scenarier og cases. Herefter identificerer lederne hvilke svære samtaler de har i nærmere fremtid og forbereder samtalerne. Inden modulet afsluttes, gennemfører de samtalerne sammen med deres kollegaer på holdet. Modulet er en kombination mellem teori og praktisk træning gennem hele modulet.

Salgsledelse og salgstræning

Når salgsteorien skal leve og forankres

Når salgsværktøjerne skal leve, kræver det involvering fra ledernes side. Det kræver, at lederne mestrer både salgsledelsesværktøjer og kan gennemføre effektive salgstræninger. Salgstræning skal være involverende og målrettet, så sælgerne oplever at de får noget ud af træningen. Lederne skal derfor kunne planlægge, sammensætte og gennemføre målrettet salgstræning.

Lederne lærer at:

• Planlægge salgstræning som passer ind i sælgernes hverdag
• Gennemføre målrettet salgstræning som skaber resultater
• Give sælgerne tilbagemelding som skaber udvikling
• Forstå teorien og hvordan den formidles effektivt til sælgerne
• Opsætte adfærdsmål udfra træning og at følge op
• Anvende salgsledelsesværktøjer til at motivere sælgerne

Sådan foregår undervisningen:

Salgsteorien skal på plads først, og herefter lærer lederne hvordan de kan formidle teorien. Hele modulet er meget praktisk orienteret, og lederne kommer til at gennemføre og deltage i en lang række salgstræninger i løbet af modulet. Det gør, at de både træner at gennemføre salgstræning samt oplever udbyttet på dem selv ved at salgstræne. Det er et modul, som bygger på utroligt meget involvering og træning i praksis.

Andre moduler

Repertoiret er større, og indholdet tilpasses naturligvis jeres behov.

Udover alle de ovenstående moduler kan du også få undervisning og træning i:
Forandringsledelse, Rekruttering, Peptalks og morgenmøder, Præsentationsteknik, Teamledelse, Kommunikation, Mødeledelse, Train The Trainer, Konflikthåndtering, Kampledelse, Personligt brand og gennemslagskraft, Personaleudvikling, Talentudvikling og spotting, Teambuilding og meget andet.
Ledelsesfundamentet bygger på balanceret ledelse, som gennemsyrer alle moduler og skaber overblik og samhøringhed mellem de mange forskellige værktøjer.

Få hjælp her

Vi ved, at det er en vigtig beslutning at vælge en samarbejdspartner når det handler om at præge dine medarbejderes holdning, kompetencer og adfærd. Derfor er vi klar til at inspirere dig til den helt rigtige løsning.
Ring til Lars med det samme på telefon 23 71 91 97 eller udfyld her, så ringer vi dig op.